Skupina analýzy tomografických medicínských obrazových dat

Hlavní výzkumné činnosti

  • "Rychlé rozpoznání a rekonstrukce srdečních rovin pomocí umělé inteligence z 3D MRI přehledového snímku srdce" ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny (FNUSA) v Brně a Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) v Praze
  • "Vliv permeability a porosity trombu na úspěšnost mechanické rekanalizace u mozkové cévní příhody" ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny (FNUSA) v Brně
  • "Detekce ložisek osteolýzy pomocí nízkodávkového DECT u pacientů s mnohočetným myelomem s využitím metod hlubokého učení" ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno (FN Brno)
  • "Analýza 3D CT medicínských obrazových dat" – dlouhodobá (od roku 2008) spolupráce s mezinárodní firmou Philips HealthCare v rámci dohody o vědecké spolupráci

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • pokročilá metoda 3D CT angiografie dolních končetin
  • plně automatický softwarový systém pro segmentaci deformovaných a patologických páteří včetně detekce míšního kanálu a rozpoznání typu obratlů
  • plně automatický nástroj pro počítačem podporovanou diagnostiku s účelem detekce, segmentace a klasifikace kostních metastáz a nádorů v pátři
  • plně automatický softwarový nástroj pro zarovnání mozku do specifických radiologických pohledů při CT vyšetření hlavy
  • softwarový nástroj pro detekci a klasifikaci mozkových hemoragií při CT vyšetření hlavy
  • volně dostupný softwarový nástroj pro automatické zarovnání CT obrazových dat (celotělových i částečných) do souřadného systému LPS (Left-Posterior-Superior)

Projekty/Průmyslové zakázky